Sunday Sep 24, 2023

ทายผลบอล A.I ของโกลด์แมนแซ็คส์

ทายผลบอล A.I ของโกลด์แมนแซ็คส์ A.I ของโกลด์แมนแซ็คส์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลโลกและฟุตบอลยุโรปย้อนหลังตั้งแต่ปี 2005 เป็นฐานในการทำนาย ทีมวิจัยได้สร้างแบบจำลองเพื่อทำการวิเคราะห์กว่า 200,000 แบบ โดยมีอัลกอริธึมคอยจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้น นำมาหาความสัมพันธ์ภายในเพื่อวิเคราะห์ว่า ข้อมูลแต่ละชิ้นสัมพันธ์กับการทำประตูและผลการแข่งขันอย่างไร เพื่อใช้ทำนายผลการแข่งขันแบบเกมต่อเกม ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลโกลด์แมนแซ็คสามารถทำนายความเป็นไปได้ของทัวร์นาเมนต์ได้กว่า 1,000,000 แบบ จากนั้นความเป็นไปได้ทั้งหมดมาคำนวณหาความน่าจะเป็น โกลด์แมนแซ็คส์สรุปตรรกะอย่างง่ายในการทำนายในแบบจำลองนี้ไว้ว่า ตัวแปรที่ใช้ทำนายผลสามารถแบ่งได้เป็น 4 ตัวแปร เว็ปสล็อตออนไลน์ 

Back to Top